กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

น.ส.จุฬารัตน์  พิพันเพียง

หัวหน้ากลุ่มสาระ

น.ส.จรียา  สีเทพ

ครูสังคม

น.ส.ศศิธร  เผินสูงเนิน

ครูสังคม

นายสิทธิโชค  ขุมมา

ครูสังคม

© 2019 by Satit Udomseuksa School