top of page

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษานำนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 โปรแกรมEPและTP ขึ้นฟังการแนะแนวที่ห้องประชุมชั้น 5

อาคารเพ็ชรตระกูล 2 เพื่อทราบแนวทางการเตรียมตัวศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

bottom of page