แผนการเรียนภาษาไทย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562
   ระดับชั้น
ภาคเรียนที่  1
ภาคเรียนที่ 2
ชำระรายปี
อนุบาล 1-3
27,600.-
27,600.-
53,820.-
ประถมศึกษาปีที่  1-6
26,500.-
26,500.-
51,675.-
มัธยมศึกษาปีที่  1-3
30,000.-
30,000.-
58,500.-
มัธยมศึกษาปีที่  4-6
31,000.-
31,000.-
60,450.-

Fees: Nursery

Monthly payments only

 

Satit Udomseuksa School Nursery offers a full time program

for children from 1.6 years old through to 3 years old. 

Our children are placed in the class according to their birth date.

 

Fee structure

 

2-week trial period – 3,000 baht

 

Initial Fees for New Students:

 

Application fee – 1,000.-

Insurance – 500.-

Sleeping mat, 3 sets of uniform, 1 set of sleeping clothes – 3,100.-

I.D. Card – 500.-

 

Total 5,100.-

 

1 month – 5,600.-

 

3 months – 16,800.-  (5% discount / 840.- ) = 15,960.-

 

6 months – 33,600.- (10% discount / 3,360.-) = 30,240.-

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562
   ระดับชั้น
ภาคเรียนที่  1
ภาคเรียนที่  2
ชำระรายปี
อนุบาล 1-3
51,900.-
51,900.-
101,205.-
ประถมศึกษาปีที่  1-6
55,200.-
55,200.-
107,640.-
มัธยมศึกษาปีที่  1-3
58,400.-
58,400.-
113,880.-
มัธยมศึกษาปีที่  4-6
63,800.-
63,800.-
124,410.-

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                                                                                      20,000.- บาท 

  • ค่าประกันอุบัติเหตุ   รายปี                                                                                    500.- บาท

  • ค่าบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่ และสำหรับนักเรียนเก่า

       ที่ขึ้นระดับชั้น ป.1, ป.4, ม.1 และ ม.4                                                                   500.- บาท

  • ค่าเสื้อกีฬาสี                                                                                                        500.- บาท

  • ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ                                                                                         500.- บาท

  • หนังสือเรียน  (เฉพาะนักเรียนแผนภาษาอังกฤษ)

       อนุบาล                                                                                                           4,500.- บาท

       ประถมศึกษา                                                                                                   5,500.- บาท           

       มัธยมศึกษาปีที่ 1-3                                                                                         6,500.- บาท           

       มัธยมศึกษาปีที่ 4-6                                                                                         8,500.- บาท

  • ชุดตรวจหาสารเสพติดสำหรับนักเรียนมัธยมปีที่ 1-6                                            800.- บาท (4 ครั้ง ในหนึ่งปีการศึกษา)

 

ชุดนักเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ค่ายฤดูร้อนและกิจกรรมต่างๆไม่รวมอยู่ในรายการดังต่อไปนี้

Fees: Kindergarten 1 to Secondary Levels

© 2019 by Satit Udomseuksa School