กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายทรงฤทธิ์  เรียมประโคน

Head of Thai Language Department

น.ส.พัชรินทร์    ธารหาญ

Thai Language Teacher

น.ส.ชลธิชา  เปียสันเทียะ

Thai Language Teacher

น.ส.ญาณศรณ์  ทัพมงคล

Thai Language Teacher

© 2019 by Satit Udomseuksa School