กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

น.ส.ณัฐธิกานต์   อ่อนนาดี

Head of Mathematics Department

นางอุทุมภรณ์  เสืออิ่ม

Mathematics Teacher

น.ส.ธัญญาเรศ  แป้นประโคน

Mathematics Teacher

น.ส.ทรรศนีย์  ซิกว้าง

Mathematics Teacher

© 2019 by Satit Udomseuksa School