กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอภิชา    วัฒนะวิโรฒ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายอลงกรณ์    ต้นประดับ

ครูผู้สอน

นายแทนคุณ   บุญประสาน

ครูผู้สอน

© 2019 by Satit Udomseuksa School