กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอภิชา    วัฒนะวิโรฒ

Head of Health and Physical Education Department

นายอลงกรณ์    ต้นประดับ

Health and Physical Education Teacher

นายแทนคุณ   บุญประสาน

Health and Physical Education Teacher

© 2019 by Satit Udomseuksa School