กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

น.ส.จุฬารัตน์  พิพันเพียง

Head of Social Studies, Religion and Culture Department

น.ส.จรียา  สีเทพ

Social Studies, Religion and Culture Teacher

น.ส.ศศิธร  เผินสูงเนิน

Social Studies, Religion and Culture Teacher

นายสิทธิโชค  ชุมมา

Social Studies, Religion and Culture Teacher

© 2019 by Satit Udomseuksa School