กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.ช่อประภา  เชื้อกลางใหญ่

หัวหน้ากลุ่มสาระ

Miss Rizpah  A.Ogang

ครู ภาษาอังกฤษ TP

Mrs.Lordelina B. Engbino

ครู ภาษาอังกฤษ TP

Mrs.Janet  C.Ybanez

ครู ภาษาอังกฤษ TP

Mr.Ryanson M. Murillo

ครู ภาษาอังกฤษ TP

น.ส.ภาวิดา  กุลเสถียร

ครู ภาษาจีน

© 2019 by Satit Udomseuksa School