งานทะเบียน

น.ส.พิไลภรณ์  หะธรรมวงษ์

ส่วนงานวิชาการ และนายทะเบียน

น.ส.รวิษฎา  อินทะสาร 

หัวหน้างานบุคคล

นางนราวรรณ  สุ่นตระกูล

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน

น.ส.เคียงเดือน  เพชรภา

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียนและบุคคล

น.ส.อ้อยใจ    ปิงเมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอรทัย   ครูเอิน

งานแนะแนวและกิจการนักเรียน

น.ส.นาถนรี  ปรียานนท์

เจ้าหน้าที่ธุรการและงานวิชาการ

น.ส.พรสุดา  กันนุฬา

บรรณารักษ์

© 2019 by Satit Udomseuksa School