งานธุรการ

นางศรีวงศ์  อ่อนยั่งยืน

การเงินและบัญชี

นางพรวิภา    หมั่นภักดี 

การเงินและบัญชี

น.ส.วนิดา    แซ่อึ้ง

การเงินและบัญชี

นางอมรรัตน์    ยี่ผาสุข

งานอนามัย

นางมนทิชา    เนียมงาม

งานอนามัย

นายกฤษฎา    แอสุวรรณ

-

นายเฉลิมพล  พันธ์เฉลิมชัย

จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธนารักษ์   ภูหินกอง

จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ

© 2019 by Satit Udomseuksa School